1. Điều Khoản

Bằng cách truy cập website tại https://khoacaocap.vn, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dịch vụ dưới đây, chịu trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này, bạn sẽ không được sử dụng hoặc truy cập website này. Các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Sử dụng giấy phép

Giấy phép được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên website của Hoàng Nguyễn chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không thể: sửa đổi hoặc sao chép tài liệu; sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ việc công khai đại chúng nào (thương mại hoặc phi thương mại); cố gắng giải mã hoặc thực hiện công nghệ đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên website của chúng tôi; loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu; hoặc là chuyển tài liệu cho người khác hoặc sao chép tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ sự giới hạn nào và có thể bị chúng tôi chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bị chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi bị chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay bản in.

3. Từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên website của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo, bày tỏ hay ngụ ý nào, và từ chối tuyên bố và phủ nhận tất cả các đảm bảo khác bao gồm, không giới hạn, bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng thương mại, thể chất cho một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên website của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ website nào được liên kết với website này.

4. Hạn chế

Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm và không giới hạn, thiệt hại về mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên website của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số tài phán không cho phép hạn chế về bảo hành ngụ ý, hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên xảy ra, những giới hạn này có thể không áp dụng đối với bạn.

5. Độ chính xác tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên website của chúng tôi có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên website của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu trên website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Các liên kết

Chúng tôi chưa xem xét tất cả các website được liên kết với website của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là website đó được xác nhận bởi khoacaocap.vn. Việc sử dụng bất kỳ website liên kết nào của người dùng đều do người dùng tự lựa chọn và tự chịu.

7. Sữa đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ trong website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng website này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

Danh Mục Khóa